Vzdělání a rodina, tam to všechno začíná

Stojíme při vás v těžkých dobách - KDU-ČSL Praha 10

Volební program KDU-ČSL ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 10

1. Praha 10 přátelská k dětem a rodinám

Jako jediní prosazujeme zavedení rodinných pasů a slev v institucích zřízených městskou částí. Rodinné vstupenky na výstavy (spolu)pořádané Prahou 10 zaplatí jen plnoletí (děti zdarma).

Podporujeme spolkový a společenský život. Dotace do uměleckého školství, do zájmových a sportovních klubů, pečujících o rozvoj dětí, jsou nenahraditelnou investicí do budoucnosti celé společnosti.

Máme konzervativní přístup k předškolní výchově. Kde je zájem mateřské školy, tam je třeba podpořit jejich zbudování. Plány v této oblasti musí být dlouhodobé a je nutno počítat dopředu s přiměřeně vysokým počtem a kapacitou předškolních zařízení.

Jsme si vědomi toho, že dědictvím sídlišť je jejich vykořeněnost a malá vybavenost. Podpoříme jako prioritu nízkoprahová centra, udržení a budování nových parků a výsadbu zeleně.

Mnoho mají do rodinné politiky mluvit příslušné neziskové organizace, neboť rozumějí problému lépe než byrokrati.

Rádi bychom více vyzdvihli společenský přínos církví v městském prostředí. Církve jsou schopny přinést lidem pocit sounáležitosti v komunitě.

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu chceme s veřejností zahájit diskusi o prevenci manželských a rodinných konfliktů. Problémové jevy v rodině jsou sice soukromá věc, ale zasahují i do života obce a společnosti. Ten, kdo by měl zájem, by měl mít právo na přípravu k manželskému životu zajištěnou církvemi, školami a psychology. Podporujeme finanční i jinou participaci městské části.

2. Praha 10 vzdělaná

V mateřských školách chceme klást důraz především na dobré zvládnutí českého jazyka. Na základních školách musíme upřednostnit to, aby děti uměli číst s porozuměním a solidně a kultivovaně se vyjadřovat. Vlajkovou lodí vzdělávání bude čtenářství, rozvíjející kritické myšlení bez výstřelků.

Škola má upoutat, nikoli bavit. Inspektoři na našich školách by měli dohlédnout na zdravou rovnováhu mezi dobrou motivací žáků a nároky na ně. Pedagog s autoritou je stále vzácnější, proto hodláme oslovit veřejnost Prahy 10 s iniciativou zvláštním způsobem odměňovat učitelské páry.

Doporučíme našim školám prosociální a etickou výchovu. Jen tak můžeme předejít modelu z amerických předměstí, kde škola je spíše chovným zařízením po dobu, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Vyzveme učitele, aby se v případě neslušného či špatného chování nebáli využívat plné stupnice hodnocení. Ve zvláště křiklavých případech šikany podpoříme razantní přístup vůči delikventovi. Ohled si zasluhuje oběť, a ne ten, kdo šikanuje. Pro učitele v této souvislosti prosazujeme na celorepublikové úrovni přiznání statutu veřejného činitele.

Vyvineme úsilí s cílem posílit zručnost žáků a žákyň na všech úrovních. U dětí ubývá schopnosti opravit drobné domácí závady, naštípat dříví, přišít si knoflík, uvařit si. Učňovské obory zpopularizujeme mj. tak, že řemeslníky pozveme přímo do škol.

Jako strana s historickou tradicí prosazujeme posílení výuky moderních dějin a prevenci před xenofobií a rasismem. Jako vhodné se nám jeví navázat spolupráci s neziskovým sektorem (Člověk v tísni, Post Bellum).

3. Slušné bydlení v Praze 10

Klíčovou věcí pro začínající rodiny i pro ty, kteří na sklonku života přišli o životního partnera/partnerku, je dostupné bydlení.

Usnadníme dobrovolnou výměnu většího bytu za menší a naopak pro ty, kdo se dostanou do svízelné finanční situace (rodiny s nižšími příjmy, sociálně slabí senioři).

Zabezpečíme startovací byty pro mladá manželství, zejména s malými dětmi.

K dokončení privatizace obecních bytů se stavíme obezřetně. Použití výnosů z této privatizace musí být podle nás přesměrováno na sociální bydlení.

Špatná finanční situace nájemníků nevzniká náhle. Sleva na obecním nájemném či adresná pomoc má být přiřknuta dříve, než dotyčná osoba upadne do bezvýchodné situace.

V domech s nájemním bydlením dáme do pořádku základní vybavení domů, tj. fungující zvonky a solidní poštovní schránky (např. poválečné bytové domy v Edenu). Zabráníme licitaci s cenou pozemků u bytových družstev. Usnadníme bytovým družstvům a společenstvím vlastníků odkup pozemků, na kterých stojí jejich dům.

Zabráníme prodeji třetí straně (jako se to dělo v ul. Vršovická nebo jak to hrozilo v lokalitě Rybníčky) a jakýmkoli spekulacím na účet občanů Prahy 10.

Novou bytovou výstavbu chceme řešit tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvýšení hustoty zastavění příslušného území, k nevhodnému rušení sídlištní zeleně a hřišť ani zbytečnému obtěžování okolí hlukem během výstavby. Pečlivě musejí být sledovány také vnější zdroje hluku, vibrací a exhalací.

Odmítáme tzv. zkapacitnění sídliště na úkor zeleně.

U majitelů psů prosazujeme zpřísnění evidence a zvýšení kontrol, zejména ve vnitroblocích. Nelze dost dobře v Praze 10 chovat trvale psa, který je úředně hlášen mimo tuto městskou část (obrovské rozdíly mezi pražskými a venkovskými poplatky, mezi psy společníky a psy hlídači).

4. Citlivá sociální politika Prahy 10

Zavedeme víceleté financování neziskového sektoru. I díky tomu nebude moci dojít ke zkolabování sociálních služeb pro hendikepované a seniory.

Zaměříme svou pozornost na péči o ohrožené děti. Zajistíme přitom zapojení všech aktérů už do prevence: sociální pracovník, škola, zdravotník, soudce, rodina.

Citlivou otázku nájmů budeme řešit s ohledem na možnosti rodin a seniorů.

Zavedeme důslednější kontrolu využití sociálních dávek.

Lidé bez domova. Pro bezdomovce nebudeme vytvářet žádná ghetta na okraji města. Devět z deseti, kteří ztratili svůj domov, se snaží zapojit zpět do společnosti a jsou k nerozeznání od většiny společnosti. Jedna desetina, která je pro okolí břemenem, potřebuje profesionální péči neziskových organizací (vždy v daném místě, s větší hustotou blíž k centru!). Při obtěžování podpoříme rozhodné jednání městské i státní policie. V žádném případě nezaplatíme ani korunu soukromým agenturám „dělajícím pořádek“ v okolí stanic metra (podle orwellovského vyjádření Radka Johna „sociálně-bezpečnostní intervence“). Praha 10 nedá s KDU-ČSL na radnici už ani korunu firmě ABL (= Věci veřejné Víta Bárty, dosud statisíce korun ročně).

5. Praha 10 pro seniory

Jsou senioři aktivní i takoví, kteří potřebují stálou pomoc. Městská část má povinnost pomoci při řešení složité situace prostřednictvím sociálních služeb.

Podpoříme častější mezigenerační kontakty na bázi dobrovolnictví, kupříkladu mezi charitou, skautskými oddíly a léčebnami dlouhodobě nemocných.

Podporujeme výstavbu nových domovů rodinného typu pro seniory, přednostně pro postižené a vážně nemocné.

Podporujeme lůžka dlouhodobé péče a hospicovou péči. Veřejným diskusím o možné eutanazii, která vzešla od předsedy ODS Praha 10 Borise Šťastného, říkáme rozhodné NE! Propagaci si podle nás naopak zasluhuje paliativní péče.

6. Praha 10 kulturní a spolková

Podporujeme více než jiné strany umělecké školství: naše rodinné stříbro. Jde nejen o talenty, ale i o soustavnou práci s širokými vrstvami obyvatel.

Nedostatek peněz v kulturních grantech chceme jako jediní stimulovat pomocí daňových asignací, které však musí nejprve schválit parlament.

Vizí KDU-ČSL je Praha 10 jako partner pro církve, mateřská centra, nízkoprahové kluby, centra sociální péče, sokoly, skauty a pro všechny aktivní lidi, kteří přijdou s nápadem jak zlepšit život v městské části.

7. Ekologický rozvoj Prahy 10

Posílíme postavení architekta městské části, který už nebude figurkou v rukou starosty. V otázce projednávaného územního plánu navážeme spolupráci s architekty z Fakulty architektury ČVUT a s profesní komorou architektů.

Ekologie je mnohem více věcí zdravého praktického přístupu než ideologie. Jednoznačně proto hájíme odpovědné zacházení se zelenými plochami. Parky nesmíme nechat chátrat. To poté slouží těm, kdo je chtějí zastavovat. V tom podle nás tkví podstata případu Parku Strašnice.

Podpoříme výsadbu stromů, které více pohlcují prach. Zvýšíme zastoupení jehličnanů, stromů či keřů s větší plochou listové zeleně a jiných trvale zelených rostlin na příslušných plochách. Dohlédneme na znovuvysazení odumřelé zeleně. Zabráníme sázení v nevhodnou dobu. Zajistíme pravidelnou kontrolu péče o spravované zelené plochy jak městem, tak organizacemi.

Zabráníme nesmyslnému kácení stromů v parcích, na ulicích i ve vnitroblocích.

Ekologickou výchovu dětí a mládeže je třeba podpořit zkušeností s prací a delším pobytem v nám známé a blízké unikátní pražské přírodě (Trojmezí, okolí Hostivařské přehrady aj.).

Usilujeme o bezpečné cyklostezky zejména mezi dopravními uzly a školami. Prosazujeme jednoduché stojany pro cyklisty na frekventovaných místech.

V zimním období zajistíme pečlivý úklid chodníků od sněhu a náledí. Praha 10 se musí v letech 2010 až 2014 své povinnosti odklidit sníh zhostit odpovědněji a rychleji. Peníze může ušetřit na výdajích na sebeprezentaci a na předražených investičních akcích v areálu Gutovka (náklady na toto místo neodpovídají realitě, jsou někdy až dvojnásobné).

8. Doprava v Praze 10

Páteří života ve městě je veřejná doprava, proto podporujeme dotace na její rozvoj. Prosazujeme více bezbariérových přístupů i do vestibulů metra.

Jízdné v MHD. Dopravní podnik z naší iniciativy nabídne větší škálu časových jízdenek tak, aby lidé upřednostňovali MHD před individuální motorovou dopravou. Zajistíme, aby senioři, hendikepovaní a doprovod s dítětem předškolního věku cestovali zdarma. MHD musí být pro naše občany levnější než jízda autem.

Systém parkování v Praze 10 není nezávislý na situaci v sousedních obvodech. Musí vyhovovat stálým obyvatelům, jejich hostům i podnikatelům. Čím blíže k centru, tím lépe a přehledněji musí být platné zásady parkování vysvětlovány. Příčné parkování na chodníku je dobrá věc, ale šance projít musí být zachována!

Garáže. Připravíme ve spolupráci s odborníky vhodné podmínky k budování podzemních nebo vícepatrových garáží na místech, kde budou co nejméně rušit své okolí.

Podporujeme promyšlené zavedení mýtného, aby se podpořila záchytná parkoviště a tak se dosáhlo menšího zahuštění.

Podporujeme identifikaci motocyklistů pomocí přední příčné SPZ.

Zajistíme, aby příliš hlučná a nadměrně kouřící vozidla byla předvolávána k technickým kontrolám a podle výsledků byly důsledně vyžadovány potřebné opravy, nebo aby byla vozidla vyřazena z provozu. Praha 10 bez vraků na silnici!

Zvýšíme kontrolu dodržování pravidel silničního provozu, především dodržování maximální 50 km rychlosti. Navážeme spolupráci s pražskými autoškolami, aby se novým řidičům dostalo náležitého praktického výcviku.

Dáme podnět k revizi dopravního značení (např. ul. Tolstého) a dopravní situace tam, kde k tomu dají občané podnět. Příkladem je malešická křižovatka ulic Počernická a Limuzská, kde by byl vhodnější kruhový objezd. Zajistíme čitelnější a jasnější značení ulic a veřejných prostranství. Platí, že čím je místo atraktivnější a blíže středu města, tím lepší a podrobnější značení musí být.

Podporujeme tvorbu cyklotras. Vzhledem k nebezpečí na silnici položíme důraz i na dopravní výchovu cyklistů i pražských automobilistů.

9. Praha 10 bez bariér

K vybudování bezbariérové Prahy 10 je nezbytná těsná spolupráce s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími, případně s Národní radou zdravotně postižených. Zajistíme zvýšený počet bezbariérových bytů pro handicapované a revizi stavu chodníků v Praze 10.

10. Bezpečnost a klid v Praze 10

KDU-ČSL nemoralizuje, když varuje před dostupností hazardu pro děti a mládež. Na rozdíl od ODS, TOP 09 i ČSSD křesťanští demokraté uvažují nejen pragmaticky, ale odpovědně. Jedna koruna „vydělaná“ automatem se vrací jako dluh ve dvou až třech korunách nutných na investice do bezpečnosti v obchodech a na nápravu rodinných škod formou mimořádných sociálních příspěvků. Nevyčíslitelné jsou rozvraty rodin a závislost. Proto prosazujeme definitivní zrušení všech heren v metru a městských objektech.

Zefektivníme činnost městské policie, aby byla více vidět na ulicích. Její chování by mělo být přívětivější: upomínky patří nejprve do rukou dlužníků, a ne exekutorům. Méně radikální by měla Městská policie být i při odtahu vozidel. Naopak podporujeme razantní tresty pro ty, kdo zneužívají průkazů snížené zdravotní způsobilosti.

Odmítáme billboardy: nejen u silnic, kde představují obrovské nebezpečí, ale i uvnitř města, které často hyzdí.

Držíme se zásady „3x a dost“ a nekompromisně postihuje drogy, prostituci a krádeže. Efektivitu protidrogových opatření hodnotíme podle situace na ulicích, ne podle proklamací.

11. Hospodaření Prahy 10

Ve svých rodinách hospodaříme bez dluhů a s ohledem na naše nejdůležitější potřeby. A tak to má být i na úrovni města.

Odmítáme „vylepšování“ rozpočtu Prahy 10 mimořádnými příjmy, např. z privatizace bytů.

Do veřejných soutěží nevpustíme firmy s anonymními akciemi na majitele.

Zveřejníme na internetu celý průběh veřejných zakázek v Praze 10 (zadání, nabídky, hodnocení komise včetně kritérií a závěrečné vyhodnocení) striktně podle zásad otevřeného informování. Ke zlevnění zakázek použijeme elektronických aukcí.

Pokud získáme místo v kontrolním výboru radnice, přestane, jako dosud pod vedením KSČM, pracovat čistě formálně.

Špatná zkušenost z minulosti a prozíravost nás vedou k tomu, že se daleko obezřetněji stavíme k privatizaci obecních budov, pozemků či bytů.

Prosazujeme, aby přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok (audit) prováděl Magistrát hl. m. Prahy, a nikoli drahý soukromý auditor. Auditor z Magistrátu může nahlédnout do všeho a není mu placeno nic nad rámec jeho pracovní smlouvy s magistrátem. Soukromý auditor může přimhouřit oči a je mu značně zaplaceno.

Na dnech Prahy 10 zrušíme všechny akce nad 100 000 Kč („oblíbené estrády“, „koncerty populárních osobností“) a nahradíme je prezentací domácích občanských sdružení, neziskového sektoru, škol a místních kulturních iniciativ.

Rozpustíme a. s. „Praha 10 Majetková“ stejně jako další dceřiné společnosti vytvořené MČ, které nejsou pod důslednou veřejnou kontrolou.

Tento program na léta 2010 až 2014 schválil obvodní výbor KDU-ČSL Praha 10 na svém zasedání 13. září 2010.